แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ประมาณ 35 คน ได้รับความรู้ โดยในช่วงเช้าหลังจากพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “หลักการสำคัญของงบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญฯ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างไรให้เกิดความคุ้มค่า” โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความเป็นมาของการจัดทำคำของบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น […]

Weekly News EP.44 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.44 @ สิงหาคม 2566 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 16 ท่าน ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง จำนวนรวม 7 ท่าน

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 กำหนดให้มีการเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และได้เปิดให้ยื่นเอกสารสมัครรับเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสามารถยื่นเอกสารสมัครรับเลือกผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป […]

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กยท.) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สกช. และคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ก่อนที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกองกิจการสภาและวิชาการ กองยุทธศาสตร์ และกองสื่อสารและสารสนเทศ ทั้งภารกิจงานในอำนาจหน้าที่ในแต่ละกอง และภารกิจการขับเคลื่อนการเลือกตั้งฯ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ / การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชุดข้อมูลที่จะจัดเก็บในวันเลือกตั้งฯ วันที่ 19 มีนาคมนี้ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ ภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ความคืบหน้าด้านระบบคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) และการจัดทำแผนงานตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2570   ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ภาพ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : […]

1 2 3 8