สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พร้อมตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 16 ท่าน ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง จำนวนรวม 7 ท่าน

ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 5 กำหนดให้มีการเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 32 ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และได้เปิดให้ยื่นเอกสารสมัครรับเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสามารถยื่นเอกสารสมัครรับเลือกผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องวายุภักษ์ 6, 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

และบัดนี้ การลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและได้ดำเนินการนับคะแนนทันที ณ สถานที่ลงคะแนนเลือก สามารถสรุปผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ได้ดังต่อไปนี้

1) ด้านพืช

1.1 นายศักดิ์ชาย  พรหมโท        หมายเลข 19    ได้คะแนน 72 คะแนน

1.2 นายพิทักษ์  สุภนันทการ      หมายเลข 26    ได้คะแนน 69 คะแนน

1.3 นายดำรงค์  ปินทะนา         หมายเลข  6     ได้คะแนน 66 คะแนน

1.4 นายประวิทย์  คงราช          หมายเลข 13    ได้คะแนน 66 คะแนน

1.5 นายศรัทธาเทพ  กาหยี        หมายเลข 25    ได้คะแนน 66 คะแนน

2) ด้านสัตว์

2.1 นายสมพงษ์  ภูพานเพชร      หมายเลข  6     ได้คะแนน 66 คะแนน

3) ด้านประมง

3.1 นายพรชัย  บัวประดิษฐ์       หมายเลข  5     ได้คะแนน 67 คะแนน

ในช่วงท้าย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 77 ท่าน และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรทั้ง 16 ท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาทำหน้าที่ที่สำคัญในวันนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่ทหาร, ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือก และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร     ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วยดีตลอดมา

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีสมาชิกครบถ้วนตามมาตรา 5 แล้ว ตามมาตรา 15 กำหนดให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา และภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งแรก ให้ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาสองคน ตามมาตรา 14 โดยเลือกจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5 (1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานต่อไป

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ