สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส” และเตรียมความพร้อมสู่การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส” และเตรียมความพร้อมสู่การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอร์ทบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม” และ “แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  การณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบกำหนดวันวันเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ บริสุทธิ์ โปร่งใสและเที่ยงธรรม  ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และยโสธร และได้รับเกียรติจากนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายอภิวัฒน์ มีลาภ ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตและโปร่งใส”

นอกจากนี้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯนี้ ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด และได้มีการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ ระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมต่อไป

 

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ