สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ ทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยอันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแก่สำนักงานเศรษฐกิccleaner portable kuyhaaจการเกษตร  ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ พร้อมกันนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมกันสร้างและให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร ทั้งด้านงานวิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแผนพัฒนา ในด้านการผลิต การตลาด และการค้า รวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุน การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งไม่ถือเป็นความลับ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันด้วย

    “สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในความร่วมมือด้านวิชาการ ประสานและบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล Big data และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน  ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้คำปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายตลอดจนการประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบายกับทาง idm 6.25 crack สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเต็มที่ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และนำไปสู่การวางแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ยกระดับ เติบโต และเข้มแข็งร่วมกันต่อไป” นายรัตนะ กล่าว

…………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี