12 พฤษภาคม วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และได้เปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2566
ซึ่งมีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 846 คน แบ่งเป็นด้านพืช 461 คน ด้านสัตว์ 211 คน และด้านประมง 174 คนไปแล้วนั้น

ในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) เป็นวันที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ จัดให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวมบรรยากาศการเลือกสมาชิกฯ ดังนี้

โดยรวม การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะประกาศผลการเลือกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือก และรายงานแก่เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ