12 เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทย”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
จากสถานการณ์ด้านการเกษตรและอาหารไทยที่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย เช่น สารเคมีตกค้างในพืชผัก เกษตรกรมีสารพิษในเลือดร้อยละ32 จึงต้องแก้ไขโดยการขับเคลื่อนพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ดังนั้นเกษตรกรควรทำเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ผลิตกินเอง และที่เหลือจึงขาย จึงจะมีความยั่งยืน รวมทั้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกันต่อภาคธุรกิจเกษตร

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)