สภาเกษตรฯ Channel – “ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”ชี้กัญชารักษาโรค หากช้า“กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” EP.22

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้กัญชารักษาโรค หากช้า “กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้” _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทดลองวิจัยรักษาโรคในคนได้ ต้องขอบคุณรัฐบาลที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ แต่กว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่การพิจารณา ครม.ได้ต้องใช้เวลา 2 เกือบ 3 ปี นับตั้งแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอต่อ ก.ยุติธรรม และก็ต้องเชื่อว่าจากนี้ไปอีก 2-3 ปี ชาวบ้านถึงจะได้อานิสงส์ใช้กัญชารักษาโรค นับเป็นการใช้เวลาเดินทางยาวนานมากน่าเสียดายที่ประเทศไทยเสียโอกาสไปมากขนาดนี้ ในขณะที่ต่างประเทศได้ใช้ประโยชน์มานานแล้ว สัมภาษณ์นายประพัฒน์ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานของสภาเกษตรกรฯได้เดินทางเข้าพบกับตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อเร็วๆนี้ ทางรัฐบาลลาวยินดีและอนุญาตให้นำเครื่องสกัดน้ำมันเพื่อเริ่มใช้สารสกัดจากกัญชารักษาผู้ป่วย และจะมีการจัดแปลงปลูกกัญชาเพื่อนำใบ , ยอดมาตากแห้งแล้วสกัดเป็นยา พร้อมยืนยันภายใน 3 เดือนจะแก้กฎหมายให้เสร็จซึ่งรัฐบาลประเทศลาวเริ่มดำเนินการและจะประกาศให้เป็นศูนย์กลางรักษาโรคด้วยกัญชาของเอเชีย สัมภาษณ์นายประพัฒน์ _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน EP.21

สภาเกษตรกรฯประสานรัฐบาลจีนส่งทายาทเกษตรกรศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจไผ่ นำร่อง 5 คน _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า หลังจากทางรัฐบาลจีนได้เชิญตัวแทนคณะจากสภาเกษตรกรฯไปศึกษาดูงานด้านไผ่เป็นเวลา 10 วัน ได้เห็นนวัตกรรม การแปรรูปหลากหลายแบบมากจากเศรษฐกิจชุมชนจนถึงเศรษฐกิจระดับโลก รัฐบาลจีนอยากเห็นความร่วมมือของเกษตรกรไทยและจีน จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดส่งเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรที่สนใจเรื่องไผ่ไปศึกษาดูงานยังประเทศจีน โดยสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติของจีนจะจัดคอร์สอบรมให้ ซึ่งสภาเกษตรกรฯได้จัดส่งทายาทเกษตรกรนำร่องไปแล้ว 5 คน จาก จ.เชียงใหม่ ลำปาง และบุรีรัมย์ ใช้เวลาในการอบรม 2 เดือน เพื่อศึกษาตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเบื้องต้นจนกระทั่งการแปรรูประดับสูง สัมภาษณ์นายประพัฒน์ ในส่วนของประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปไผ่ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะสภาเกษตรกร จ.ลำปาง เตรียมปลูกไผ่เพิ่มอีกอย่างน้อย 20,000 ต้น และขึ้นเตาเผาถ่านขนาดเล็ก 1 เตา ขนาด 8 คิว ที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อเป็นการนำร่องและเรียนรู้ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทน โดยภายในเดือน มิ.ย.จะขึ้นเตาเผาเป็นขนาด 18 คิว ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้จากการนำไผ่ ,เศษไผ่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม สัมภาษณ์นายประพัฒน์ […]

สภาเกษตรฯ Channel – ประชุมนัดแรก “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ถกช่วยชาวนาพึ่งตนเองให้ครบวงจร EP.20

ประชุมนัดแรก “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ถกช่วยชาวนาพึ่งตนเองให้ครบวงจร _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย กล่าวว่า “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสมาคมฯจะทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมกับส่วนงานต่างๆ รวบรวมความคิดของชาวนาในทุกภูมิภาคเพื่อนำเสนอในเชิงนโยบายถึงรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาชาวนาให้เบ็ดเสร็จและยั่งยืน สัมภาษณ์นายประพัฒน์ สมาคมสถาบันชาวนาไทยในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 ได้พูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาอาชีพทั้งในด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนด้วยวิธีผสมผสาน พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ จัดช่องทางจำหน่าย ทั้งนี้ สมาคมสถาบันชาวนาไทย ประกอบด้วยสมาชิก 3 ประเภทคือ 1 สมาชิกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สมาชิกประเภทเป็นองค์กร 3 สมาชิกประเภทชาวนาทั่วไป สัมภาษณ์นายประพัฒน์ การขับเคลื่อน “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” นับจากวันนี้จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอถึงรัฐบาลอย่างมีน้ำหนักและพลัง สัมภาษณ์นายประพัฒน์ _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรฯเผย ก.การคลังตอบข้อเสนอเรื่องการกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมิน ปี 2560 ฯ EP.19

สภาเกษตรกรฯเผย ก.การคลังตอบข้อเสนอเรื่องการกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินได้พึงประเมิน ปี 2560 ตามหลักฐานแสดงความจำเป็นและเหมาะสม _________________________________________________________________ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอขอให้พิจารณาปรับปรุงการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินของภาคเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 จากกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ 60 เป็นกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายโดยเหมาร้อยละ 85 เว้นแต่ผู้มีเงินได้จะแสดงหลักฐานต่อเจ้าพนักงานประเมินและพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น ก็ยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยขอให้การพิจารณาปรับปรุงมีผลบังคับใช้ในการยื่นแบบภาษีเงินได้ ปีปัจจุบัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรื่องนี้ ปรากฏว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้แจ้งเป็นหนังสือถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าการกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมินแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่สูงของเกษตรกรได้ การที่เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพสูงนั้น การหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรจะสามารถสะท้อนต้นทุนได้ดีกว่า กรมสรรพากรจึงได้ดำเนินการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร และการจัดทำเอกสารหลักฐานที่สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษี นอกจากนี้ ได้จัดทำคู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้แสดงความกังวลต่อการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการหักรายจ่ายทางภาษีของเกษตรกรจึงให้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอนี้ต่อสภาเกษตรกรจังหวัดทราบ และขอรับฟังความคิดเห็นต่อผลกระทบกับเกษตรกรต่อไป _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี […]

สภาเกษตรกรฯบูรณาการร่วม ก.อุตฯ/SME Bank ชี้เกษตรกร ต้องผลิต แปรรูป การตลาด ให้ครบวงจร EP.18

สภาเกษตรกรแห่งชาติบูรณาการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม/ ธนาคาร SME.ชี้เกษตรกร ต้องผลิต แปรรูป การตลาด ให้ครบวงจร _________________________________________________________________ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank)จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูป SME เกษตร” ณ จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป(SMEเกษตร)ตามแนวประชารัฐ” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมชาย หาญหิรัญ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรแปรรูปในโครงการดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า เกษตรกรต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องรอบรู้เรื่องการผลิต , แปรรูป , การตลาด ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก สัมภาษณ์นายสมชาย นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานเพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆขับเคลื่อนตามแนวทางที่ได้ตกลงกับหน่วยงานนั้นๆกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการยกฐานะเป็นผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว กลุ่มไหนพร้อมเดินไปก่อนเพื่อเป็นแบบอย่าง กลุ่มไหนที่ยังไม่พร้อมเตรียมตัวเพื่อให้เข้าสู่โครงการฯได้ สัมภาษณ์นายสิทธิพร ด้านนายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank) เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบให้ธนาคารฯจัดวงเงิน “สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว” วงเงินทั้งหมด 5 หมื่นล้านบาท โดยระบุ 2 หมื่นล้านบาทใช้เพื่อสนับสนุนผู้ที่แปรรูปเกษตรหรือ “SME […]

สภาเกษตรกรฯขับเคลื่อนโครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” ร่วม วว. ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น EP.17

สภาเกษตรกรฯขับเคลื่อนโครงการ “ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ” ร่วม วว. ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม ยืดอายุเก็บรักษา _________________________________________________________________ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2561 เพื่อผนวกการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการจนสามารถยกระดับจากผู้ผลิตที่ตอบสนองความต้องการระดับท้องถิ่น สู่ผู้ผลิตระดับ SMEs ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากลได้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ สัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ ด้าน ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “1 ตำบล 1 […]

สภาเกษตรกรฯร่วม ปปส.ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 61 EP.16

สภาเกษตรกรฯร่วม ปปส.ขับเคลื่อนดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 61 _________________________________________________________________ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรฯได้ร่วมกับสำนักงานปปส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้านและชุมชนปี 2561 ต่อยอดในการทำความเข้าใจทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อประสานความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน , ให้ความรู้โทษภัยยาเสพติดแก่เกษตรกร , พัฒนาเกษตรกรเป็นแกนนำเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน , มีส่วนร่วมในการชักชวน แนะนำ เข้าสู่กระบวนการบำบัดและช่วยเหลือเยียวยาหลังบำบัด , และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์นโยบายแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน โดยสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับ ปปส.ภาคทั้ง 9 ภาค ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” เปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย EP.15

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย _________________________________________________________________ นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึง “โครงการนำร่องฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทย” ที่สภาเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 12 มี.ค.- 1 เม.ย.2561 เป็นการนำร่องการพัฒนาแรงงานไทยตามหลักสูตรระยะสั้นทั้งวิชาการและฝึกปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาจากการขาดแรงงานภาคประมงในปัจจุบัน โดยจะสรุปผลโครงการเสนอให้รัฐบาลขยายผลต่อไป ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเกษตรกรอยู่ในช่วงหยุดพักการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาเข้าสู่กระบวนฝึกอบรมผ่านโครง การฝึกแรงงานและลูกเรือประมงไทยจะทำให้มีประสบการณ์ ทักษะเพิ่มขึ้น ก็จะสามารถลงเรือประกอบอาชีพในระยะสั้นๆสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ ในส่วนของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC) นายคมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม กล่าวเพิ่มเติมว่า น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ลูกเรือประมงไทยจะได้รับการพัฒนาก่อนที่จะลงไปใช้ชีวิตจริงๆบนเรือ ซึ่งในการฝึกอบรมจะเป็นการเรียนรู้ เรื่องการใช้เครื่องมือประมง/การเป็นอยู่บนเรือ/ความปลอดภัยบนเรือเป็นหลัก _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – “ประพัฒน์” เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งสองประเทศ EP.14

“ประพัฒน์”เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรทั้งสองประเทศ _________________________________________________________________ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงการเข้าพบ ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรของประเทศไทยและประเทศจีน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรทั้งสองประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะยาวโดยได้เสนอให้มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาล้งจีนที่ขาดการควบคุม และกำลังครอบงำการตลาดผลไม้ของประเทศไทยเกือบทุกจังหวัด ได้เสนอไปว่าควรสร้างความร่วมมือและการรับรู้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยแล้ว ในอนาคตควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของล้งจีนทั้งหมด และต้องวางกรอบกติกาในการทำงานร่วมกัน หากมีปัญหาประเทศจีนต้องร่วมรับผิดชอบด้วย _________________________________________________________________ ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

1 2 3 4