สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯรวม “คน มัน โค” มหาสารคาม สู่วิถีเกษตรยั่งยืน EP.23

สภาเกษตรกรฯรวม “ คน มัน โค ” มหาสารคาม สู่วิถีเกษตรยั่งยืน

_________________________________________________________________

นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จ.มหาสารคาม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ มันสำปะหลัง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลทำให้สุดท้ายประโยชน์ตกเป็นของพ่อค้าลานมันและโรงแป้ง ด้วยเหตุนี้สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรอยู่และมีกลุ่มองค์กรที่ผลิตมันสำปะหลัง 8 องค์กร ได้ปรึกษาศึกษาค้นคว้าหาทิศทางในการที่จะพัฒนามันสำปะหลังอยู่เป็นปีว่าหากจะปลูกมันสำปะหลังแล้วขายหัวมันสดไม่มีทางจะแก้ปัญหาความยากจนได้ยังไงก็ขาดทุน
สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์
ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม มีสหกรณ์โคนม 2 แห่ง คือ สหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ทั้ง 2 แห่งซื้อมันเส้นหรือมันสำปะหลังตากแห้งจากพื้นที่อื่นและต่างประเทศ จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้ง 2 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังร่วมพูดคุยและตกลงกันว่าจะซื้อผลผลิตมันเส้นตากแห้งจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเพื่อนำมาทำอาหารโค
สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์
การขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรายสินค้าอื่นๆหันมาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประสานความช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่อไป
สัมภาษณ์นายคงฤทธิ์

_________________________________________________________________

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์