สภาเกษตรกรฯรวม “ คน มัน โค ” มหาสารคาม สู่วิถีเกษตรยั่งยืน

         นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จ.มหาสารคาม มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญคือโคเนื้อ และโคนม สำหรับข้าว , อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว แต่มันสำปะหลังยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลทำให้สุดท้ายประโยชน์ตกเป็นของพ่อค้าลานมันและโรงแป้ง ด้วยเหตุนี้สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรอยู่ โดยมีกลุ่มองค์กรที่ผลิตมันสำปะหลัง 8 องค์กร จาก 3 อำเภอ ได้ปรึกษาศึกษาค้นคว้าหาทิศทางในการที่จะพัฒนามันสำปะหลังอยู่เป็นปีก็ได้ข้อสรุปว่าหากจะปลูกมันสำปะหลังแล้วขายหัวมันสดไม่มีทางจะแก้ปัญหาความยากจนได้ยังไงก็ขาดทุน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคามมีสหกรณ์โคนม 2 แห่ง คือ สหกรณ์โคนมมหาสารคาม จำกัด และสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด ทั้ง 2 แห่งซื้อมันเส้นหรือมันสำปะหลังตากแห้งจากพื้นที่อื่นและต่างประเทศ จึงได้เชิญตัวแทนจากทั้ง 2 สหกรณ์ และเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังร่วมพูดคุยและตกลงกันว่าสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง จะซื้อผลผลิตมันเส้นตากแห้งจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ช่วงแรกเกษตรกรใช้วิธีขุดหัวมันมาสับแล้วตาก สหกรณ์โคนมทั้ง 2 แห่งเห็นว่าเป็นมันคุณภาพดีจึงตกลงซื้อ แต่เมื่อซื้อปริมาณมากๆเกรงว่ากลุ่มเกษตรกรจะทำในปริมาณที่สหกรณ์ต้องการไม่ได้ จึงมีเงื่อนไขว่าจะซื้อมันจากองค์กรเกษตรกร,กลุ่มเกษตรกรเท่านั้นไม่ซื้อจากเกษตรกรรายย่อยหรือรายบุคคลด้วยเกรงเรื่องการควบคุมมาตรฐานและปริมาณการผลิต ทั้ง 8 องค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจึงได้เชื่อมโยงโดยได้จัดคู่ค้าให้เพื่อป้องกันไม่ให้แย่งตลาดกัน  และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลงพร้อมประกาศเป็นนโยบายว่าอยากเห็นโคมหาสารคามกินมันมหาสารคาม  ต่อมาสภาเกษตรกรฯได้ประสานความร่วมมือกับ ธกส.ดำเนินการยืมเครื่องฝานมันสำปะหลังจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ร้อยเอ็ด จำกัด มาให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อทุ่นแรง และสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการซื้อเครื่องฝานมันให้กลุ่มเกษตรกร 20-30 เครื่อง กระทรวงพาณิชย์จัดงบประมาณซื้อเครื่องฝานมันสำปะหลังเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จากที่สหกรณ์เคยซื้อมันเส้นจากพื้นที่อื่นและต่างประเทศก็ค่อยๆลดปริมาณลงจนตอนนี้เป็นการซื้อมันสำปะหลังในพื้นที่ จ.มหาสารคาม 100% ล่าสุดยอดสั่งซื้อในรอบปีการผลิตที่จะถึงนี้สหกรณ์โคนมมหาสารคามสั่งซื้อมันเส้นจากกลุ่มเกษตรกร 1,500 ตันมันเส้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                               “ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยเรื่องการทำสูตรอาหารสัตว์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่า ทุกชิ้นส่วนของมันสำปะหลังจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดเพื่อเป็นการตัดปัญหาคนกลาง เกษตรกรกับผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย” นายคงฤทธิ์ กล่าว

และจากความสำเร็จในการเชื่อมประสานองค์กรเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังกับสหกรณ์โคนมดังกล่าวทำให้ขณะนี้เริ่มดำเนินการกับเกษตรกร , กลุ่มเกษตรกร , สหกรณ์โคเนื้อที่ยังขาดการเชื่อมโยงธุรกิจกัน สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการร่วมปรึกษาเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นคู่ค้าและขยายตลาดให้กับองค์กรเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง ทั้งนี้  การนำพาองค์กรเกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯเพื่อขับเคลื่อนงานเกษตรให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรายสินค้าอื่นๆหันมาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรฯให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประสานความช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการเกษตรต่อไป

……………………………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์