สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.การพัฒนาพืชโกโก้ 2.การพัฒนาพืชไผ่ 3.การพัฒนาพืชสมุนไพร 4.การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ใบอ้อย ใบข้าวโพด สู่แหล่งพลังงานชีวมวล โดยได้หารือในการพัฒนายกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ซึ่งทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้ปลูกพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากโกโก้ ไผ่ และสมุนไพรนั้นเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และพลังงานชีวมวลที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น สามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาทำลายให้กับประเทศได้ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ โดยให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช. ได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และติดตามความคืบหน้างานตามภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและติดตามความคืบหน้าภารกิจ รวมถึงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นการเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บทบาทอำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นสถาบันแกนหลักในการประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดกระแสสนับสนุน และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวแถลงผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ […]

การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ข้อ 11 ได้กำหนดว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อสภาหรือสภาจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบทุกครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ร่วมประชุม ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน งานแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงาน 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านสื่อและหน่วยงานอื่นๆ รายละเอียดตาม VTR ________________________________________ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, สกจ.ยโสธร ลำดับภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ตรวจสอบ / ควบคุมการผลิต : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการผลิต : ชยพล ถิลา ผลิตโดย : กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกกอง และทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติลงพื้นที่ 2 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามแผนปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร พร้อมมอบนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร หลังจากนั้น ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ธุรกิจข้าวเปลือกตำบลต้นแบบ และการบริหารจัดการแปลงนาข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิตข้าว   ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง CLB 5202 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “สภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนำการผลิตและแก้วิกฤตราคาโคตกต่ำ” ในงานเกษตรอีสานใต้ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจพัชร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทภาครัฐและเกษตรกรในการนำเกษตรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในประเด็น “ความพร้อมของเกษตรกรและข้อจำกัดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ” การประชุมเสวนาวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมภายในงาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 : โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) วัตถุประสงค์ในการประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการภาครัฐ  เอกชน เกษตรกร และประชาสังคม ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานพันธมิตร และเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ […]

ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 2

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยร้อยเอก อุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และดร.วันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมดำเนินการประชุม สภาเกษตรกรแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรเป็นสิ่งที่รอช้าไม่ได้ ซึ่งปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่สมาชิกของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับและจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหา ได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ เช่น– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาสัตว์ที่มาทำลายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ– การจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนเทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่– การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้คณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร และรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป ———————————————– ข่าว : อรรจนา […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการประชุมนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เข้าร่วมประชุม ติดตามสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย และรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.64 ล้านครัวเรือน วงเงินกว่า 51 ล้านบาท คิดเป็น 92% (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2567) ———————————————– ข่าว […]

1 2 3 13