ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรส์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร กรมอนามัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในการนี้ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค และนายภูผา บัวบุญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวเจตจำนงรณรงค์ดื่มนมโลก ปี 2567 และได้เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมกล่าวคำขวัญเชิญชวนการดื่มนม ปี 2567 “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” พร้อมกับประธานในพิธี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการดื่มนมให้กับประชาชนชาวไทย

สำหรับงานวันดื่มนมโลกนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้แต่ละประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม  ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการวันดื่มนมโลก มีการออกบูธผลิตภัณฑ์นมจากผู้ประกอบการต่างๆ และ Milk Talk การเสวนาให้ความรู้โดยนักวิชาการ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ