Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กยท.) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวิทย์ ก้องศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สกช. และคณะทำงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย การจัดการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจติดตามผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พร้อมการหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565 ก่อนที่เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะประกาศให้มีการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป […]

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566

Weekly News EP.36 @ มีนาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 4 ภาคกลาง การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ รุ่นที่ 4 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Weekly News EP.34 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.34 @ มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Weekly News EP.33 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.33 @ มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566

Weekly News EP.32 @ มกราคม 2566 เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนภารกิจเลือกตั้ง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ภาคใต้

Weekly News EP.28 @ ตุลาคม 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธันวาคม 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน  การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร […]

Weekly News สัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Weekly News, 3rd week of February 2022 Farmers Council opens a way to connect Thai-Chinese agricultural markets Release procession this March           Mr. Prapat Panyachatrak President of the National Farmers Council Speaking about the cooperation in the Memorandum of Cooperation (MOU) on the management of Thai-Chinese agricultural markets, it is a good opportunity for the […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สภาเกษตรกรฯเปิดทางเชื่อมตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ปล่อยขบวนมีนาคมนี้           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการบันทึกความร่วมมือ(MOU)ด้านการจัดการตลาดสินค้าเกษตรไทย-จีน ว่า นับเป็นโอกาสดีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีพันธมิตรที่คิดอยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์โควิด-19 เพราะภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเรื่องการส่งออกไปตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก การประกาศเจตนารมณ์และเป็นพยานในการบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เกษตรกรจะได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีและยกระดับให้สูงขึ้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกรแห่งชาติยินดีที่ประกาศปลดล็อคกัญชาพ้นยาเสพติด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปลดล็อคกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ยส.5)  ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2%ยังถือเป็นสารเสพติด      จะมีการควบคุมและทำได้เฉพาะได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยจะมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน หลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชารักษาสุขภาพของตนเอง และต่อยอดให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแทนคนไทยทั้งประเทศ โดยภาพรวมยังมองว่าถึงแม้จะมีการปลดล็อคก็จริงแต่สิ่งที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นโดยเร็วคือ การขอจดแจ้ง การขอปลูกต้องทำได้ง่ายภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ต่อยอดการใช้ เพื่อหนทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึงอาจมองไปถึงขั้นประเทศไทย เป็นชาติที่ส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา […]