Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566 -วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ร่วมสืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร

ร่วมสืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมาด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Weekly News EP.30 @ พฤศจิกายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธะสัญญา

Weekly News EP.28 @ ตุลาคม 2565

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3/2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร คาดตามแผน 25 ธันวาคม 65

Weekly News EP.27 @ ตุลาคม 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการนำร่องข้าวเพื่ออุตสาหกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมปทุมธานี” ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรแด่ผู้เกษียณอายุราชการในการอบรม “การจัดการความรู้(Knowledge Management)และกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวแสดงมุทิตาจิตและให้แง่คิดการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 12 ท่าน  การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างมาก การเกษียณอายุราชการเป็นเพียงวาระที่ทางราชการกำหนดเท่านั้นแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายของการทำงาน เพราะทุกท่านยังมีความรู้ความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็น(ยกร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วม ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมโคเนื้อภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และความอยู่ดีมีสุขทางสังคม รวมถึงความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากสภาพปัญหาโรคระบาดในสัตว์ และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรง ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร […]

Weekly News EP.26 @ กันยายน 2565

Weekly News EP.26 @ กันยายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายสมาชิกสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ประธานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ แนะราชการมีข้อมูลในมือ ควรเตรียมการ ซักซ้อมก่อนเกิดเหตุ ขณะขั้นตอนเยียวยาต้องกระชับและทันการณ์ บางพื้นที่ซ้ำซากเกษตรกรฟื้นตัวไม่ทัน

1 2 3 6