ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติกรณี CPTPP เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและคณะเข้าพบหารือกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจะทำข้อตกลง CPTPP ที่เป็นประเด็นข้อกังวลของภาคเกษตรกรรม โดยประธานสภาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้แสดงความห่วงใยเกษตรกรรายย่อยที่ต้องสร้างการรับรู้ และใช้เวลาในการปรับตัว รวมถึงเสนอให้มีกองทุน CPTPP ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในการหารือครั้งนี้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือแผนกิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยได้กำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 ซึ่งกรมเจรจาฯจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ และจะนำผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอ ซึ่งเบื้องต้นกรมเจรจาฯ จะร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกสินค้าและกลุ่มจังหวัดที่จะลงพื้นที่และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง /กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี ฉบับต่างๆ ที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันมี 12 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนาเตรียมฟื้นฟู ต.พร่อน จ.ยะลา นำร่องต้นแบบตำบลปลา ครบวงจร เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถึง 6 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลาและเสวนาบูรณาการเรื่อง “การพัฒนาตำบลปลา” ในพื้นที่ ต.พร่อน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตำบลพร่อน ให้เป็นหมู่บ้านปลาอย่างครบวงจร จากเดิมเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเลี้ยงปลาตำบลพร่อน มีบ่อปลาอยู่ถึง 100 บ่อ เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้าง บางบ่อร้าง ถือเป็นต้นทุนที่ดี ถ้าได้เลี้ยงปลาอย่างจริงจังเพราะจะเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงทั้งปลานิล ปลาตะเพียน เป็นปลากินพืช และเพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงปลา ได้คัดบ่อที่มีคุณภาพ ได้ขนาด น้ำไม่ท่วม ไม่แล้ง ผู้เลี้ยงจริงจัง เพาะพันธุ์ เลี้ยงเอง และทำอาหารปลา จำนวน 20 ราย […]

สภาเกษตรฯ Channel – โซนนิ่งยางพาราต้องใช้จริงร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นจึงจะเกิดประโยชน์

นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่ากรณีที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณากำหนดเขตพืชเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะนำมาใช้กับยางพาราเป็นชนิดแรกเพื่อการจัดการที่ลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณอย่างมีคุณภาพ เกษตรกรและสภาเกษตรกรฯมีการหารือกันว่าจำเป็นต้องใช้ไหม ด้วยที่ผ่านมาปล่อยให้เกษตรกรปลูกได้ตามใจ ผลผลิตได้บ้าง ไม่ได้บ้าง คุณภาพมีบ้าง ไม่มีบ้าง การจัดโซนนิ่งเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานถ้าพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมรัฐควรจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการปรับเปลี่ยน แต่ในส่วนของการปรับเปลี่ยนถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องลดในเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาซึ่งนั่นหมายถึงว่าเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่ปลูกในโซนนิ่งก็ไม่สามารถที่จะรับการช่วยเหลือได้ นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มาตรการเรื่องของการใช้โซนนิ่งเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ …………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ/เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน วิดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรฯ Channel – ทส.เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยได้ชี้แจงถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1 2 3 4 5 30