งบการเงิน ปี 2565 (รับรองโดย สตง.)

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/04/FS2565_A.pdf