คู่มือการใช้กัญชา พิมพ์ครั้งที่ 2

https://nfc.or.th/wp-content/uploads/2023/05/finaldraft5-2023.pdf