Weekly News EP.17 @ มิถุนายน 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 – สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุน Flagship Project – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2564 สภาเกษตรกรฯร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570           เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นเรื่อง “ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 จากหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา เกษตรกร จำนวน 550 คน telecharger recuva + […]

weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

weekly news สัปดาห์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กล่าวถึงการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยพร้อมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ ชาวนา ผลิต  กลางน้ำ โรงสี แปรรูป และปลายน้ำ ผู้ส่งออก ตลาด เพื่อจะเตรียมวางแผนการผลิตในฤดูกาลถัดไปของชาวนา ทั้งนี้ ด้วยปัญหาหลักของชาวนา ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มทุน 2.ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 3.คุณภาพข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 4.ขาดการวางแผนร่วมในการผลิต (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์) driver agent plus serial key filehippo idm 6.28 สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร           เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ […]