Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565

Weekly News EP.25 @ สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” สภาเกษตรกรฯประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี”           เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบลำไย จำนวน 3 ตัน จากจังหวัดเชียงราย โดยนายวิชวุทย์  จินโต    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ห่างไกลจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อจำหน่าย  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม สถานการณ์ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีราคาตกต่ำ ขณะที่ประเทศจีนจำกัดการนำเข้าส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม           เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน ณ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง (อ.ต.ก.) ต.บางรัก  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยได้กำหนดดำเนินงานปลูกพืชกระท่อมตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายจังหวัดละ 100,000 ต้น สำหรับจังหวัดตรัง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 142 ราย พื้นที่ปลูกกระท่อม จำนวน 613 […]

Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรฯร่วมกับสมาคมชาวสวนปาล์ม ร่วมหารือการยกระดับการเรียกร้องของเกษตกรชาวสวนปาล์มพร้อมกับจังหวัด           เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2564 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​  คนที่​ 2 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมหารือในการยกระดับการเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนปาล์มพร้อมกันกับจังหวัดต่างๆ นำโดย นายชัยวุฒิ์ จิตรนุพงษ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยกรรมการ แกนนำสมาคมฯ  ผู้ประกอบการลานเท กรรมการคณะทำงานปาล์มสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี​  ด้วยมีความเห็นว่าการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเหลือเพียงบี7 อย่างเดียวทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม(บี100)น้อยลงและจำนวนสต๊อกน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นจึงทำให้ราคาทะลายปาล์มลดลงอย่างต่อเนื่อง หากนิ่งเฉยปล่อยให้เป็นลักษณะนี้อีกไม่เกิน 1 เดือนราคาจะร่วงลงมาแตะ 5​ บาทได้ ในขณะที่ราคาปุ๋ยนั้นขึ้นราคาทุกสัปดาห์ จึงลงความเห็นว่าชาวสวนปาล์มทุกจังหวัดต้องยกระดับการเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานทบทวนเพิ่มอัตราส่วนผสมไบโอดีเซลให้กลับไปเหมือนเดิม ซึ่งได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 แต่ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงตามข้อเรียกร้องของชาวสวนปาล์มฯ  จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการยกระดับการเรียกร้องของชาวสวนปาล์มพร้อมกันกับจังหวัดต่างๆ ต่อไป   สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สสน. เอสซีจี ติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่ชุมชนบ้านคึมตัวอย่างรอดแล้งอย่างยั่งยืน           เมื่อวัน […]