ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมรับมอบลำไยจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี”

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบลำไย จำนวน 3 ตัน จากจังหวัดเชียงราย โดยนายวิชวุทย์  จินโต    ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการรับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในเขตพื้นที่ห่างไกลจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ “ลำไยบินได้ สู่เมืองคนดี” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะนำผลผลิตกระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อจำหน่าย  และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงรายถือเป็นแหล่งผลิตลำไยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน โดยในปีการผลิตระหว่างปี พ.ศ.2564 – 2565 จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 245,311 ไร่ มีผลผลิตโดยรวม 109,804 ตัน และผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม สถานการณ์ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีราคาตกต่ำ ขณะที่ประเทศจีนจำกัดการนำเข้าส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

          ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” และร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “สถานการณ์การค้าและโอกาสการส่งออกผ้าบาติก ไปตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพญาดา อ.ตากใบ , เรื่อง “ชี้ช่องโอกาสการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ ห้องประชุมโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง  , เรื่อง “สถานการณ์การค้าและโอกาสการส่งออกทุเรียนแปรรูปในตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ บริษัท บี แอนด์ เอ็ม โกลด์ ฟรุ๊ต จำกัด และ เรื่อง “สถานการณ์การค้าและโอกาสการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป(ข้าวเกรียบปลา)” ณ บริษัท นาราสมุทร จำกัด  จ.นราธิวาส จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีและกฎระเบียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน MOC Biz Club และผู้ประกอบการ Start Up ของจังหวัดนราธิวาสในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาสินค้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลก และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA  ในการส่งออก สร้างแต้มต่อทางการค้าเพื่อขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียน ทั้งนี้ มีสินค้าเป้าหมายเป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ ผ้าบาติก ทุเรียนแปรรูป และข้าวเกรียบปลา เป็นต้น

สภาเกษตรกรฯประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดนราธิวาส และมอบนโยบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรการพลังงานและการท่องเที่ยว ต.บางโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายทศพล  สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด ทั้งนี้ โลกในปัจจุบันอยู่ภายใต้การแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลง เรื่องดังกล่าวตัวโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือเรื่องของ FTA      ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ควบคู่ไปกับเรื่อง CPTPP ซึ่งมีทั้งโอกาสและความท้าทาย ดังนั้นการทำความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมให้กับภาคการเกษตรเพื่อก้าวสู่อนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม การเกษตรเดิมนั้นผลิตเพื่อบริโภคแต่ปัจจุบันเงื่อนไขในการค้าสูงขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องให้ความรู้ ความคิดกับเกษตรกรเพื่อปรับตัวเข้าสู่การค้าของโลก และต้องเตรียมการเพื่อให้เกษตรกรค้าขายเป็นภายใต้การแข่งขันทางการค้าแบบเสรี

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ