Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565

Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565 – ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565 – สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้การจัดการงานแปลง เกษตรอินทรีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ประธาน​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​อวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565 ว่า เทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยบรรจบมาอีกครั้งหนึ่ง ปีนี้ยังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด covid-19 อยู่เช่นเดิม แต่ถมทับด้วยปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อยาวออกไป ส่งผลทำให้เกษตรกรไทยทั้งประเทศยังเผชิญกับความยากลำบากต่อเนื่อง​ (ปล่อยเสียง​ นายป​ระพัฒน์)   สภาเกษตรกรจังหวัด​นครสวรรค์ ร่วมกับ​ คณะ​วิทยาศาสตร์​ ม.มหิดล นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้การจัดการงานแปลงเกษตรอินทรีย์           เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2565 นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์​ นำพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์​  โดย รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ อาจารย์​ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง​ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยและพลังงานทดแทนพร้อมทั้งแปรรูปสมุนไพรพร้อมจำหน่ายบ้านปางตางู ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์​  โดยนางชลาลัย ทับสิงห์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2564  นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 3/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ  เบทาโกร ไทยฟูดส์ กรุ๊ป เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยการประชุมมีวาระเรื่องเพื่อทราบ เพิ่มเติมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร , รายชื่อโบรกเกอร์ค้าสุกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร เพื่อนำเข้าคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์(Pig Board) , ร่างข้อเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , ร่างแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดโรคสุกร […]