Weekly News EP13 @ พฤษภาคม 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนา “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย” – สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง – สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดงาน กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 “บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์ กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้”

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนา “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย”           เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมการเสวนา เรื่อง “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย” พร้อมด้วย นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล วุฒิสมาชิก อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  นายมานพ  แก้วโกย ผู้บริหารบริษัท เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสร้างความเข้าใจประโยชน์ FTA สร้างเครือข่าย FTA Club รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการค้าเสรี กฎระเบียบทางการค้าและประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี(FTA) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของผู้ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรและประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความตกลงการค้าเสรี และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการก้าวเดินต่อไปในการเจรจาการค้าเสรีของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา 46 คน สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง           เมื่อวันที่ 2 […]