Weekly News EP13 @ พฤษภาคม 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนา “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย”
– สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง
– สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดงาน กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 “บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์ กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้”