Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565

Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”
– สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
– สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร