Weekly News EP14 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว – สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ปี 2565”

Weekly News EP13 @ พฤษภาคม 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนา “Smart Farmer อนาคตการเกษตรประเทศไทย” – สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง – สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดงาน กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 “บูรพารวมกัญ มหัศจรรย์ กัญชา สร้างสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้”

Weekly News พฤษภาคม 2565 (EP.12)

– สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สภาเกษตรกรแห่งชาติ “จับมือทำ 1 จังหวัด 1 ต้นแบบ” หนุน เสริม สิทธิ และการมีส่วนร่วมของชาวนา เพื่อการทำนาที่ยั่งยืน

Weekly News เมษายน 2565 (EP.11 )

– สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 – สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีส่งเสริมและพัฒนาสับปะรด       จ.ประจวบคีรีขันธ์

Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565

Weekly News EP.10 เดือน เมษายน 2565 – ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอวยพรในโอกาส สงกรานต์ปีใหม่ไทย 2565 – สภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้การจัดการงานแปลง เกษตรอินทรีย์

Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

Weekly News (EP.8) สัปดาห์ที่ 4 เดือน มีนาคม 2565

– สภาเกษตรกรประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดเวทีรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ ด้านข้าวและชาวนาไทย 4 ภาค

Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1 2