สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือแนวทางความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1.การพัฒนาพืชโกโก้ 2.การพัฒนาพืชไผ่ 3.การพัฒนาพืชสมุนไพร 4.การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ใบอ้อย ใบข้าวโพด สู่แหล่งพลังงานชีวมวล โดยได้หารือในการพัฒนายกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าว ซึ่งทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้ปลูกพืชและวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวให้มากขึ้น เนื่องจากโกโก้ ไผ่ และสมุนไพรนั้นเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และพลังงานชีวมวลที่เกิดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนั้น สามารถช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเผาทำลายให้กับประเทศได้ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะช่วยเหลือในการสร้างอาชีพ โดยให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรม […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือ สกช. ได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และติดตามความคืบหน้างานตามภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจัดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รอบ 6 เดือน “สภาเกษตรกรก้าวย่างอย่างมั่นใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่ความมั่งคั่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและติดตามความคืบหน้าภารกิจ รวมถึงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นการเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร บทบาทอำนาจหน้าที่ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นสถาบันแกนหลักในการประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ เกิดกระแสสนับสนุน และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวแถลงผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ […]

การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ข้อ 11 ได้กำหนดว่าการเดินทางไปปฏิบัติงานต่อสภาหรือสภาจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อทราบทุกครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. ร่วมประชุม ประสาน เชื่อมโยงการทำงาน งานแก้ไขปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงาน 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผ่านสื่อและหน่วยงานอื่นๆ รายละเอียดตาม VTR ________________________________________ ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, สกจ.ยโสธร ลำดับภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ ตรวจสอบ / ควบคุมการผลิต : อภิวัฒน์ มีลาภ อำนวยการผลิต : ชยพล ถิลา ผลิตโดย : กองสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด และผู้แทนหัวหน้าตรวจสอบภายใน กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกกอง และทุกกลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจพัชร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง “บทบาทภาครัฐและเกษตรกรในการนำเกษตรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ในประเด็น “ความพร้อมของเกษตรกรและข้อจำกัดที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ” การประชุมเสวนาวิชาการนี้ เป็นกิจกรรมภายในงาน HORT SOCIETY ครั้งที่ 1 : โลกเปลี่ยน…เกษตรไทยเปลี่ยน จัดโดย สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) วัตถุประสงค์ในการประชุมเสวนาวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการภาครัฐ  เอกชน เกษตรกร และประชาสังคม ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หน่วยงานพันธมิตร และเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนักวิชาการ ข้าราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนุกูล ปิยะศิริสิงห์ นายวันชัย อัศวพันธุ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ โดยขอให้ท่านนัยฤทธิ์ จำเล ช่วยผลักดัน ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่าจะเร่งการจัดตั้งคณะทำงานด้านปศุสัตว์ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสัตว์ (สุกร โคนม โคเนื้อ ฯลฯ) และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ———————————————– ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ . กีรติยา สวัสดิภาพ ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง อำนวยการข่าว […]

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนวทางแก้ไขปัญหา การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ

1 2 3 17