Weekly News สัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม 2565

Weekly News สัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม 2565 -สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ดัน “ขยะเป็นศูนย์” พื้นที่ผักเกษตรอินทรีย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์           เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมีราคาแพง , การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นๆ , การจัดงานผลไม้   เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติองค์กรชาวสวนผลไม้แห่งชาติ พ.ศ. ….  , ความเห็นชอบในการของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม   และ เรื่องอื่นๆ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564   สภาเกษตรกรจังหวัดตราดลงนามความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน           เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม” กับวิทยาลัยชุมชนตราด โดยนางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการ และ นายเรือง ศรีนาราง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตราด ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด  การจัดพิธีลงนามดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการของทั้งสามหน่วยงานในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยเฉพาะการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต รวมทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป   สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนลงนามการทำสัญญาซื้อ-ขายข้าว กข43 ลำพูน           เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2564 นายสุพจน์ ป้อมชัย […]