Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566

Weekly News EP.40 @ มิถุนายน 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566

Weekly News EP.38 @ พฤษภาคม 2566 -วันเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติติดตามการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ -บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

Weekly News EP.30 @ พฤศจิกายน 2565

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากเกษตรกรที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทำเกษตรพันธะสัญญา