Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565

Weekly News (EP.7) สัปดาห์ที่ 3 เดือน มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงานด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรฯ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ           เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565   นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนลำไยจากประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อผลผลิตลำไย เกษตรกรต้องประสบปัญหาด้านต้นทุน ปัจจัยการผลิต ขาดแคลนแรงงาน การส่งออก และราคาตกต่ำ สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจัดประชุมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนลำไยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อพิจารณา (ร่าง)  พ.ร.บ.ลำไย และแนวทางการขับเคลื่อนด้านการตลาด โดยมีนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมผู้เกี่ยวข้อง   สภาเกษตรกรฯทดสอบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่วน Digital Signature           […]