Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.41 @ กรกฎาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรหนุนเกษตรกรใช้พลังงานจาก “โซลาร์เซลล์” ด้วยฝีมือตนเอง เพื่อลดต้นทุนการเกษตร          นายชวณัฐ  ถวิลการ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องต้นๆที่ถูกแนะนำและนิยมอย่างแพร่หลาย  พลังงานแสงอาทิตย์นำมาแปรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าใช้ได้ด้วย “โซลาร์เซลล์” รวมทั้งถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตได้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ อยากให้เกษตรกร ชาวบ้านได้มีความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ จึงจัดโครงการอบรมอาชีพหลักสูตร ยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร ทำการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในพื้นที่ อ.ไทยเจริญ และ อ.มหาชนะชัย  ในการอบรมเกษตรกรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดค่าไฟฟ้า การออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้ง การเก็บรักษา และการตรวจซ่อม บำรุงได้ด้วยตัวเอง เพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อทำการเกษตร (ปล่อยเสียง นายชวณัฐ)   สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2565           สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 6 […]