ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

สภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรหนุนเกษตรกรใช้พลังงานจาก “โซลาร์เซลล์” ด้วยฝีมือตนเอง เพื่อลดต้นทุนการเกษตร

         นายชวณัฐ  ถวิลการ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเรื่องต้นๆที่ถูกแนะนำและนิยมอย่างแพร่หลาย  พลังงานแสงอาทิตย์นำมาแปรเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าใช้ได้ด้วย “โซลาร์เซลล์” รวมทั้งถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตได้ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธรได้มีการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือ อยากให้เกษตรกร ชาวบ้านได้มีความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ จึงจัดโครงการอบรมอาชีพหลักสูตร ยกระดับฝีมือสาขาการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร ทำการฝึกอบรมไปแล้ว 2 รุ่น ในพื้นที่ อ.ไทยเจริญ และ อ.มหาชนะชัย  ในการอบรมเกษตรกรจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัดค่าไฟฟ้า การออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้ง การเก็บรักษา และการตรวจซ่อม บำรุงได้ด้วยตัวเอง เพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อทำการเกษตร (ปล่อยเสียง นายชวณัฐ)

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2565

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมจัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยก่อนเริ่มการประชุมจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการประมูลข้าวกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ต่อจากนั้นเป็นการประชุมตามระเบียบวาระ  เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการปลูกมันสําปะหลัง ผลิตมันเส้นสะอาด(เต๋า)อบแห้งภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ระหว่างสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กลุ่มบริษัท สิงห์ยิ้ม (SYG.) บริษัทเอิร์ธ มาเทอร์ กรุ๊ป จํากัด  ,  รายงานปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร , การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด , ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,  ความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนเกษตรกร ตามมาตรา 31 ,   โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะภายใต้โครงการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข็มแข็งแก่องค์การเกษตรกร ,  การขอความเห็นชอบแผนแม่บท การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงตามโครงการโขง เลย ชี มูล และก่อสร้างประตูระบายน้ำขุดลอกขยายลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เพื่อเพิ่มการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากพร้อมกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อใช้ในหน้าแล้ง ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม และเร่งดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงทั้ง 2 โครงการไปพร้อมกันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 ,  สรุปรายงานการเงินคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แผนปฏิบัติการ (Action plan) ข้อเสนอเชิงนโยบายปรับโครงสร้างการผลิตและเชื่อมโยงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทย ,  การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม , ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน , ขอความเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,   การนำเข้ากุ้งทะเลจากต่างประเทศ  และ เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การขอให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ส่วนกลาง เป็นต้น

                         —————————————————-

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ