ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในการนี้นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่

  1. โครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
  2. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567
  3. การมอบอำนาจให้ดำเนินการทางคดีของคณะกรรมการฯ และปัญหาโครงการรับจำนำฯ ปีการผลิต 2548/49

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ