สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Arun Sam Abraham Consultant of Kerela Farmers Federation, Prof. Venkataraman Sankaranarayaman จาก India Institute of Management of Kozhikode และคณะ จากรัฐเคเรลา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

ซึ่งเข้าพบเพื่อศึกษาดูงาน และหารือแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร อันได้แก่ การปลูกพืชฤดูร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด และเงาะ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ