สภาเกษตรกรแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานภาคีวิพากษ์แผนแม่บท

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 3 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ เลขาธิการมูลนิธิชีววิถี รวมทั้งผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ผศ.ดร. ดำรงค์  วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พรมณี ขำเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ทศพล สมพงษ์ ประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม นายพิทักษ์ สุภนันทการ รองประธานกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ 2553 มาตรา 41 และมาตรา 42 บัญญัติไว้ว่า ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้เสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหาร สร้างความมั่นคงอาหาร ให้กับคนไทยและคนทั่วโลก

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมผ่านการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการเติมเต็ม มีเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์ของสาระสำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้

__________________________________________________________________

ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ