รายงานชี้แจงข้อเสนอแนะและวิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (Term of reference: TOR)การเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 84 คัน

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2024/02/purchase-67-006-3.pdf