ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมประธานและรองประธานคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมประธานและรองประธานคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ 6 คณะ

ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

3) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกร

4) คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

5) คณะกรรมการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเกษตรกรรม

6) คณะกรรมการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1-2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ