การประชุมหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda)
โดยมี นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้แทนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) นำโดย นางสาวนิศากร ยิ่งขจร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศจัดการน้ำชุมชน และคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) นำโดย ดร.ศิริกุล หุตะเสวี หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจการเกษตรและภูมิสังคม และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด กลุ่มจังหวัดนำร่องขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขยายผลเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการใช้แพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ