ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้กับประธานสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชเนศ ไชยานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และนายศรายุธ หอมชะมด อาลักษณ์ปฏิบัติการ สังกัด กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีหัวข้อบรรยายที่สำคัญ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆ ลำดับเกียรติจำแนกตามลักษณะการประดับ แพรแถบย่อ วิธีประดับ คำเรียก และตัวอย่างการแต่งกาย เป็นต้น

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ