เวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การผลักดันข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมย์ของกฎหมาย”

 

ในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยในพิธีเปิดมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขต 2 เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ และนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู เป็นผู้กล่าวรายงาน การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ณ สำนักสงฆ์วังสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบในหลักการพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) กลุ่มที่ 4 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการดำเนินการตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยังได้รับฟังปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ ของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งรับข้อเสนอ “เรื่อง การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” จากตัวแทนเกษตรกรอีกด้วย

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ