การอบรมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน เรื่อง “การจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำระดับตำบล”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น. นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน เรื่อง “การจัดทำข้อมูลสมดุลน้ำระดับตำบล” พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ตรวจการประจำภาค และนายวสุ ยิ้มยืนยง หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมรับฟังการอบรมฯ จัดโดย คณะอนุกรรมการคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรม และบริการข้อมูล (Open Data) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดยนายบุญโจม บุญมาก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมการอบรมในวันนี้ เป็นการดำเนินการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และได้รับเกียรติวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยนายศุภชัย ชูเสน หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายณัฐบดินทร์ พงษ์สุวรรณ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัด มีข้อมูลสมดุลน้ำ ข้อมูลมีเอกภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  เพื่อมีข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้น้ำของเกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการหารือการบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติต่อไป

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : ศดิศ พัลลภรักษา
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ