ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ต้อนรับนายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายนุกูล ปิยะศิริสิงห์ นายวันชัย อัศวพันธุ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและคณะผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย
แก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรตกต่ำ โดยขอให้ท่านนัยฤทธิ์ จำเล ช่วยผลักดัน

  1. เร่งรัดให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ หารือตามมติ PIG BOARD เพื่อนำมาตรการทางกฎหมายมาแก้ปัญหาวิกฤตราคาสุกรในครั้งนี้
  2. ประสานศุลกากรในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านการตรวจปล่อย เช่น ประกาศกรมศุลกากรที่ 174/2560 ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในการตรวจปล่อยโดยไม่มีการเปิดตู้ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการเปิดช่องการใช้อำนาจให้มีการหลุดรอดของสินค้าเนื้อสุกร เนื้อวัว ครั้งที่สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรภาคปศุสัตว์ของประเทศอย่างใหญ่หลวง
  3. มาตรการระยะยาวเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกษตรกรภาคการผลิตปศุสัตว์สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ เช่น การแบ่งพื้นที่ทำตลาด ที่ปัจจุบันกลุ่มเกษตรครบวงจรรายใหญ่มีการขยายตลาด ขยายสาขาแบบไร้การควบคุม
  4. ศึกษาแนวทางการป้องกันโรคและการแก้ปัญหาการเกิดโรคระบาดที่สำคัญทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

ทั้งนี้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่าจะเร่งการจัดตั้งคณะทำงานด้านปศุสัตว์ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสัตว์ (สุกร โคนม โคเนื้อ ฯลฯ) และจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์ . กีรติยา สวัสดิภาพ

ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์, พิเชษฐ์ บุญสนอง

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ