สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือกับสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.30 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมกับสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เพื่อหารือเรื่องการส่งออกสินค้าการเกษตร ได้แก่ โคเนื้อ ถั่วลายเสือและผลไม้ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการเพิ่มโอกาสและช่องทางการส่งออกสินค้าการเกษตรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย  มารศรี
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ