กลุ่มผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเข้าพบประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ”

วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นำโดย นายสุทิน อ่อนฟุ้ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงท่าข้าม ได้ขอเข้าพบ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” ที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ดำเนินการติดตามและประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งล่าช้ามานานเกือบปีแล้ว และภายหลังจากที่ได้เข้ายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ ผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรุงเทพมหานคร (ก.ช.ภ.จ.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 598 ราย พื้นที่ขอความช่วยเหลือ จำนวน 2,903.50 ไร่ วงเงินช่วยเหลือ 34,203,230.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสามพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของทางราชการต่อไป

พร้อมกันนี้ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำแขวงแสมดำ ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอสีคางดำต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เนื่องจากปลาหมอสีคางดำเป็นปลาต่างถิ่นที่ขยายพันธ์อย่างรวดเร็ว และเข้าทำลายปลา กุ้งที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ เกษตรกรได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย และหากปลาหมอสีคางดำมีปริมาณมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นอีกด้วย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับเรื่อง และจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหา โดยในเบื้องต้นจะนำปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอสีคางดำ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และนครปฐม มาร่วมพูดคุยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นถึงสาเหตุของปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : พิเชษฐ์ บุญสนอง, อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ