สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

25 กันยายน 2566 สภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องอบรม 704 – 705 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอบรม 704 – 705 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


เวลาประมาณ 09.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับการประชุมให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกท่านได้รับทราบ จากนั้นเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเรียนเชิญนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุม โดยระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบหมายให้ นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้สรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนที่ผ่านมา และเรื่องที่สองเป็นการรายงานการรับ-จ่ายเงิน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ให้รายละเอียด จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ครั้งแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุม สำหรับระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่สมาชิกสอบถามหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง -ไม่มี- ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่สภาแต่งตั้งหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเสร็จ ประกอบด้วย
4.1 เรื่องเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้
4.1.1 การรายงานผลการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาและพิจารณาการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด โดยนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานผลการแต่งตั้งฯ มติที่ประชุม -รับทราบ-
4.1.2 การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหอยแครง ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ มติที่ประชุม -รับทราบ- โดยท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม เรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า 6,000 ราย เกี่ยวกับโครงการโคบาลบูรพา เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
4.1.3 การเช่ารถยนต์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 3 ธันวาคม 2566 จำนวน 84 คัน โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (3 เดือน) ในครั้งนี้-
4.1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ มติที่ประชุม -รับทราบ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้คะแนนประเมินสูงถึง 88.42 จากเดิมที่ได้ 62.30-


4.2 เรื่องติดตามงานที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย -ไม่มี-
4.3 เรื่องเพื่อพิจารณา โดยมีหัวข้อในการพิจารณาและมติที่ในประชุม สรุปพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
4.3.1 การขอความเห็นชอบประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับใหม่)
4.3.2 การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำหรับวาระที่ 4.3.1 และ 4.3.2 นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้รายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบเพื่อโปรดพิจารณา โดยมติที่ประชุม -เห็นชอบประกาศสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหา การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ฉบับใหม่) โดยยกเลิกประกาศเดิม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทดแทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระไปแล้ว-
4.3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทดแทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระไปแล้ว-
4.3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรม มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรม ทดแทนกรรมการชุดเดิมที่ได้หมดวาระไปแล้ว-
4.3.5 ขอความเห็นชอบในหลักการ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มติที่ประชุม -เห็นชอบในหลักการที่เสนอ-
4.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
4.3.7 การจัดสรรกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับวาระที่ 4.3.6 และ 4.3.7 นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไปพลางก่อน และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมติที่ประชุม -เห็นชอบตามที่เสนอในวาระ 4.3.6- ส่วนในวาระที่ 4.3.7 มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ควบคู่กับการดำเนินการของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยเร่งด่วน-


นอกจากนี้แล้วท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาการจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสองคณะ-
ในส่วนของระเบียบวาระที่ 5 เรื่องค้างพิจารณา -ไม่มี- และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่ -ไม่มี- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ โดยท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ อาทิ เรื่องการใช้เวลาในการประชุมอย่างเต็มที่เพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ การเสนอให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางบประมาณในส่วนภูมิภาคมาพัฒนาภาคการเกษตร การแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอาทิ ปัญหาโรคพืช ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องราคาปศุสัตว์ เป็นต้น โดยท่านประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ และได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาฯ บันทึกไว้ในการประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป และเมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วจึงได้กล่าวปิดการประชุมในวันนี้

 

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ