17 สิงหาคม ดีเดย์เลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 สภาชุดใหม่พร้อมรับไม้ต่อดูแลคุ้มครองสิทธิพี่น้องเกษตรกร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ

นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ความว่า เมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติมีสมาชิกครบถ้วน ให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก และในการประชุมครั้งแรก ให้ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน เพื่อดำเนินการเลือกประธานและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 5 (1) โดยให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นเสียงชี้ขาด

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ครั้งแรก) ครั้งที่ 1 /2566 เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอบรม 704 – 705 ชั้น 7 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยต่อไปว่า ในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2555 ข้อ 5 ในการประชุมครั้งแรก ก่อนเข้าทำหน้าที่ สมาชิกทุกท่านต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า….(ชื่อผู้ปฏิญาณตน)….ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเกษตรกรทั้งมวล ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกประการ” และภายหลังการปฏิญาณตน ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวินิจ ม่วงนาค ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 6 การเลือกประธานสภา สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อจากรายชื่อสมาชิกตามมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เท่านั้นและให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ก่อนที่จะดำเนินการเลือกประธานสภานั้น ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาต่อที่ประชุม คนละไม่เกิน 15 นาที โดยสมาชิกในที่ประชุม นายอดุลย์ คำไพ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม ได้เสนอชื่อ นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น  และร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอชื่อนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ซึ่งทั้งสองท่านมีสมาชิกให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ถูกต้องตามข้อบังคับฯ จึงถือเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้ ในระหว่างการอภิปรายเพื่อพิจารณาวิธีการลงคะแนนเลือก นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ได้ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อประกาศขอถอนตัว ดังนั้น การปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ข้อ 6 กรณีมีการเสนอชื่อสมาชิกเพียงผู้เดียว และมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาให้การรับรอง โดยมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 99 คนให้การรับรอง จึงถือว่านายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 7 เมื่อได้ประธานสภาแล้ว ให้ประธานของที่ประชุมดำเนินการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งและคนที่สองต่อไปตามลำดับ โดยสมาชิกในที่ประชุม นายเดชา นุตาลัย ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เสนอชื่อร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 โดยไม่มีสมาชิกท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้ใดเพิ่มเติม และมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 90 คน  ให้การรับรอง จากนั้นนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ได้เสนอชื่อนาย  วันสาด ศรีสุวรรณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 โดยไม่มีสมาชิกท่านอื่นเสนอรายชื่อผู้ใดเพิ่มเติม และมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 92 คนให้การรับรอง ดังนั้นจึงถือว่าร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก เป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายวันสาด ศรีสุวรรณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบอย่างเป็นทางการ และจะต้องรายงานผลการเลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ 10

โดยในช่วงท้ายของการประชุมฯ เป็นบรรยากาศของการแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ และเป็นการแสดงความขอบคุณ และกล่าวคำนิยมให้กับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (คนแรก) และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดเดิมที่ได้หมดวาระไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เสมือนเป็นการส่งไม้ต่อมอบหมายภารกิจที่สำคัญให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติชุดใหม่อย่างเป็นทางการ

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา
ภาพ : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ