สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ แกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

โดยในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิ่งท้าทายขององค์กรสู่ความสำเร็จ” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ 1. แนวทางการสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้วยเครื่องมือนโยบายและแผน 2. การวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมตามพันธกิจของประธานสภาเกษตรกร 3 การประเมินและสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 4. การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรและเกษตรกรรมของประเทศ และสรุปการประเมินและสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของจังหวัดและประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยโรจน์ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์    นายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์ และดร.พรมณี ขำเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อเกิดผล จำกัด เป็นวิทยากร และผู้เข้าอบรมได้ฝึกทำ Workshop ในเรื่องของการสอบทานสาระสำคัญของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รายจังหวัด เพื่อนสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนำเสนอผลงานกลุ่มอีกด้วย

และในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จะเป็นการฝึกอบรมการจัดทำ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ และแนวทางการถ่ายทอดข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ และการติดตามประเมินผลพร้อมด้วยการทำ Workshop ได้แก่ การจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)ของแต่ละจังหวัด การจัดทำเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ และการถ่ายทอดข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศและการติดตามประเมินผล (IPA & OKR) โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรดังนี้ รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยโรจน์ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์    นายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์ และดร.พรมณี ขำเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อเกิดผล จำกัด ทั้งนี้นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สมชาย มารศรี
อำนวยการข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา