สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมและอำนวยความสะดวกในการจัดงานสัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสมาชิก MOC Biz Club ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี พร้อมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาสินค้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลก และการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก สร้างความได้เปรียบทางการค้า โดยเฉพาะการขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา/ศึกษาดูงานกว่า 150 ราย ภายในงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิ ผ้าบาติก ข้าวเกรียบปลา ลูกหยี น้ำผึ้งชันโรง และขิงผง โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์และแนะนำในการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการสัมมนาในหัวข้อ “สถานการณ์การค้าสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในยุคการค้าเสรี” ได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดปัตตานี และเจ้าของกิจการแพปูโชคอุดมรัชฏ์ และการสัมมนาในหัวข้อ “ชี้ช่องใช้ประโยชน์ FTA ขยายการส่งออกสินค้าของดีปัตตานีไปตลาดอาเซียน” นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางอัมพิกา พ่างสกุล พาณิชย์จังหวัดปัตตานี นายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และนาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคณะได้ไปศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ แพปูโชคอุดมรัชฏ์ และกลุ่มผ้าบาราโหมบาติก อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา

ภาพ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ