สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “แนวปฏิบัติการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และการจัดการข้อมูลเชิงวิชาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมจัดการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และสร้างสมรรถนะที่ดี ที่สามารถทำหน้าที่ด้านธุรการและเป็นฝ่ายเลขานุการในการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการเชิงยุทธศาสตร์ ในการจัดทำข้อเสนอและคำแนะนำแก่รัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประมาณ 280 คน ประกอบด้วย พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ หลักการ และแนวคิดของโครงการ จากนั้นเป็นการอภิปราย 1. แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดและรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 2. การเตรียมความพร้อมสู่การรับสมัครตัวแทนองค์กรเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ ของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ 3. แผนงานและแนวทางปฏิบัติการเสนอชื่อตัวแทนองค์กรเกษตรกร และการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ 4. แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรดังนี้ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ต.ท.อิทธิพล บุญพินิจ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ นายณัฐวุฒิ ประจันตะเสน หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร และนายจักรวรรดิ สุคนธามาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

และในภาคบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเป็นการฝึกอบรมหลักการและวิธีการจัดทำยุทธศาสตร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ พร้อมด้วยการทำ Workshop : การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ประเมินและสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรดังนี้ รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชัยโรจน์ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์    นายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์ และดร.พรมณี ขำเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท ก่อเกิดผล จำกัด ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและกล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

———————————————–

ข่าว : ศดิศ พัลลภรักษา

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ