สภาเกษตรกรแห่งชาติต้อนรับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผศ.ไพบูลย์ ใจเด็ด คณะกรรมการด้านการปศุสัตว์ และนายวิชิต นันทวรวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำนโยบาย ให้การต้อนรับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ นักวิชาการด้านการเกษตร คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเกษตร พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะสมาชิกพรรคเพื่อไทย ซึ่งขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรและรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากนายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ ทราบว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดทำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาระบบการเกษตรต่างๆ ทุกรูปแบบให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทาง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร รวมทั้งให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรในทุกด้าน ซึ่งถือได้ว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการต่างๆ ของเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม จึงนำมาสู่การหารือเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเกษตรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหาแนวทางการแก้ปัญหาในวันนี้ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ โค สุกร ยาพารา ไผ่ ข้าวและชาวนา ซึ่งทางพรรคเพื่อไทยได้รับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปปรับให้เข้ากับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของพรรคต่อไป

———————————————–

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ