สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

พิธีลงนามความร่วมมือนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 5 สภา อันได้แก่

– สภาเกษตรกรแห่งชาติ

– สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

– สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

– สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศให้มีกำลังคน ซึ่งในความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

– ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

– สร้างพลังร่วมกับภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการอาชีวศึกษา

– แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ

โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถมากขึ้นเพื่อรองรับเกษตรอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานไทยและตลาดแรงงานต่างประเทศต่อไป

………………………………………..

ข่าว : อรรจนา บุณยรัตพันธุ์
ภาพ : สาม นิ่มละมัย และ วัชร มีแสงเงิน
อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ