สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มอบหมายให้นายรัตนะ สวามีชัย เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือและแถลงข่าวการพัฒนาเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย ณ ห้องประชุมบีบี 204 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา คอนเวนชั่น ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

                   เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการยกระดับด้านมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตปาล์มน้ำมันและการผลักดันตลาดปาล์มน้ำมันของประเทศไทยสู่วิถีความยั่งยืนในระดับสากล ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

…………………………………………..
ข่าว : อภิวัฒน์ มีลาภ
ภาพ : ณัฐวุฒิ ประจันตะเสน
อำนวยการข่าว : ชยพล ถิลา